BAN CHỈ ĐẠO

KỶ LỤC GIA THẾ GIỚI

NGUYỄN PHÙNG PHONG

CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TÂM TRÍ LỰC
KỶ LỤC GIA THẾ GIỚI

TRẦN QUỐC PHÚC

CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TÁO VÀNG TOÀN CẦU
KỶ LỤC GIA VIỆT NAM

NGUYỄN MINH KHÔI

PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THIÊN CẦU

ÔNG PHAN VĂN THÌN THỌ

KIẾN TRÚC SƯ TRƯỞNG